SURAH KAAFIRUUN

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim

Qul-yaaa-ayyuhal-KAAFIRUUN. Laaa-'a-budu maa ta'-buduun. Wa laaa antum 'aabidum-maa 'a'-bud. Wa laaa anaa 'aabidum-maa 'abattum. Wa laaa antum 'aabiduuna maaa 'a'-bud. Lakum Diinukum wali-ya Diin.