SURAH IKHLAAS

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim

Qul Hu-wallaahu Ahad; Allaa-hus-Samad. Lam yalid, wa lam yuulad; Wa lam yakul-la Huu kufu-wan ahad.