SURAH FAATIHAH

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim

Al-Hamdu lil-laahi Rabbil-'Aalamiin; Ar-Rahmaanir-Rahiim; Maaliki Yaumid-Diin! Iyyaaka na'-budu wa iyyaaka nasta-'iin. Ihdinas-Siraatal-Musta-qiim. Siraatal-laziina an-'amta 'alayhim. Ghayril-maghzuubi 'alayhim wa laz-zaaalliin.